WPROWADZENIE

Stomatologia estetyczna w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, związana była głównie z wprowadzeniem koron i licówek w strefie estetycznej. Związane było to z reguły z dosyć agresywnym podejściem klinicznym, polegającym na znaczącej preparacji zębów własnych lub terapii implantoprotetycznej. Dzięki technologicznemu postępowi w ortodoncji, kosmetycznej i cyfrowej stomatologii, przy jednoczesnej zmianie priorytetyzacji aby zachowywać strukturę zębów własnych pacjentów, nastąpiło znaczące przestawienie w podejściu do leczenia w kierunku interdyscyplinarnego planowania oraz wdrażania kompleksowych terapii stomatologicznych. Należy jednak przy tym pamiętać, że estetyczne transformacje osiągają swój cel kiedy oddają lub odtwarzają naturę twarzy, ust i zębów. Inaczej mówiąc – należy tak rozumieć termin „stomatologia estetyczna”, której zastosowanie daje pacjentowi najbardziej naturalnie wyglądający efekt interdyscyplinarnej kreacji, zastosowanej w ramach jamy ustnej.

OPIS PROCESU LECZENIA

Młoda (28 lat), sympatyczna i bardzo atrakcyjna kobieta zgłaszając się, miała gotowy plan na poprawę deficytów estetycznych jej uśmiechu. Licówki na krzywe jedynki – były jej zdaniem tym rozwiązaniem. Nieprawidłowa  pozycja siekacza centralnego zdaniem pacjentki była jedynym problemem. Podczas pierwszego badania wewnątrzustnego poza dużą mezjorotacją siekacza prawego centralnego, pozycjonującą ząb poza łukiem, zdiagnozowano: zgryz krzyżowy boczny prawostronny z towarzyszącym brakiem drugiego przedtrzonowca, skutkujący obecnością czarnego korytarza, dyskoloracje w obrębie siekaczy bocznych, starcie patologiczne na kle strony prawej, stłoczenia w przednim sektorze żuchwy, zaburzoną linię środka, zaburzone relacje długości do szerokości w zakresie siekaczy górnych ( 85%), nieregularny przebieg girlandy dziąsłowej w przednim odcinku łuku górnego i dolnego, przechylenie dojęzykowe zębów dolnych w sektorach bocznych, zwężenie szczęki. Stawiany terapii cel został osiągnięty – śnieżnobiałe licówki non-prep zostały zacementowane. Stworzenie listy deficytów i problemów uświadomiło natomiast, że bez poszerzenia planu leczenia o ortodontyczne przygotowanie przedprotetyczne nie zostaną osiągnięte cele funkcjonalne i estetyczne. Akceptacja długoterminowego leczenia nastąpiła dopiero podczas piątego spotkania, którego celem było omówienie szczegółów kompleksowej i wieloetapowej terapii.

W siedmioletnim okresie follow-up nie zaobserwowano cech nawrotu wady wyjściowej. Zastosowana retencja stała w żuchwie skutecznie utrwaliła efekty leczenia ortodontycznego i zabezpieczyła pacjentkę przed recydywą wady. Pacjentka dba o higienę i systematycznie zgłasza się celem dokonania higieny profesjonalnej. Pacjentka wykazała się dużą dbałością o zdrowie jamy ustnej, systematycznie korzystając z zabiegów higieny profesjonalnej.

OPISY ZDJĘĆ

 1. Kształt twarzy: widok en face – ocena proporcji i symetrii
 2. Ocena uśmiechu nieregularna linia dziąsła, czarny korytarz po stronie prawej, po stronie lewej łuk zębowy spłaszczony, ekspozycja zębów dolnych w uśmiechu
 3. Zaburzone proporcje siekaczy bocznych w stosunku do centralnych, starcie patologiczne na kle górnym po stronie prawej. Wady zębowe: centralny siekacz prawy w znaczącej mezjorotacji, w zakresie kłów i przedtrzonowców obustronna palatotruzja, nasilona mezjoinklinacja kłów i przedtrzonowców po stronie prawej, której źródłem jest zgryz krzyżowy boczny w zakresie przedtrzonowca i trzonowców
 4. Rozbieżne osie długie w obrębie siekaczy centralnych, ząb 11 w znaczącej mezjorotacji, na kłach pogłębiona inklinacja, na zębie 13 atrycja, dyskoloracja w siekaczu bocznym lewym
 5. Sektor przedni w żuchwie -nieregularna linia dziąsła w obrębie stłoczonych siekaczy-siekacz prawy centralny w lingwopozycji
 6. Strona prawa w maksymalnym zaguzkowanie: I klasa kłowa i Angle’a – zgryz krzyżowy częściowo boczny, zęby sektora bocznego żuchwy przechylone dojęzykowo, dyskoloracje w obrębie przedtrzonowca i pierwszego trzonowca górnego, przebarwienia przyszyjkowe w obrębie trzonowców górnych i dolnych
 7. Maksymalne zaguzkowanie po stronie lewej: I klasa kłowa i Angle’a – demineralizacyjne przebarwienia w obrębie trzonowców górnych i dolnych
 8. Ocena łuku zębowego górnego: asymetryczny, linia środka pokrywa się z linią szwu podniebiennego, zwężenie szczęki – brak drugiego przedtrzonowca po stronie prawej, znacząca mezjorotacja prawego siekacza centralnego
 9. Żuchwa: stłoczenia w rejonie siekaczy, ujemny tork na zębach trzonowych po stronie lewej
 10. Kontrola radiologiczna OPG: brak drugiego przedtrzonowca po stronie prawej, ząb 16 i 35 po leczeniu endodontycznym, ząb 18 w infrapozycji spowodowanej brakiem pełnej erupcji zęba 48
 11. Analiza profilu twarzy wg Ricketts’a: warga dolna nieznacznie cofnięta, górna w prawidłowej pozycji podtrzymywana przez zrotowany prawy siekacz centralny
 12. Analiza cefalometryczna w oparciu o telerentgenogram boczny głowy: prawidłowa pozycja szczęki i dotylna pozycja żuchwy względem czaszki, siekacz centralny zbyt wychylony
 13. Wyznaczanie pola biometrycznego Izarda w celu określenia cech twarzy – typ transfrontalny
 14. Ekspansja szczęki za pomocą ekspandera z pierścieniami zamontowanymi asymetrycznie po stronie prawej na drugim, po stronie lewej na pierwszym trzonowcu w celu przywrócenia symetrii w obrębie łuku górnego z jednoczesnym działaniem aparatu cienkołukowego
 15. Aktywna faza leczenia ortodontycznego w obu łukach: ocena położenia brzegów siecznych względem wargi dolnej w uśmiechu
 16. Cienkołukowy aparat estetyczny: zastosowanie dogięć na łuku w celu wyrównania płaszczyzny okluzyjnej, klin derotacyjny na zębie 11 wspomaga odrotowanie siekacza
 17. Cienkołukowy aparat estetyczny: zastosowanie elastycznych wyciągów wewnątrzustnych criss-cross w celu korekcji zgryzu krzyżowego – zaangażowanie pacjentki do współpracy
 18. Stan po zdjęciu aparatu cienkołukowego: łuki zębowe w maksymalnym zaguzkowniu
 19. Retencja stała klejona od kła do kła z dodatkowym kotwiczeniem na pierwszych przedtrzonowcach
 20. Zamknięcie luki po pierwszym przedtrzonowcu i wprowadzenie w jej miejsce pierwszego trzonowca po stronie prawej
 21. Wyznaczanie zakresu redukcji dziąsła zrogowaciałego
 22. Pantomogram: kontrola radiologiczna położenia korzeni po zdjęciu aparatu cienkołukowego
 23. Ustalenie koloru przyszłej rekonstrukcji estetycznej względem siekaczy centralnych
 24. Pierwsze nawoskowanie w łuku górnym przedniego sektora z pierwszymi przedtrzonowcami
 25. Mock-up: ocena w uśmiechu
 26. Ostateczne całoceramiczne licówki wykonane w systemie e-max na modelu
 27. Analiza uśmiechu po zacementowaniu licówek non-prep
 28. Analiza uśmiechu po zacementowaniu pracy ostatecznej: ocena profilu wyłaniania zębów względem wargi dolnej
 29. Ocena ekspozycji zębów w płaszczyźnie czołowej
 30. Ostateczne licówki całoceramiczne osadzone na zębach w odcinku przednim i na przedtrzonowcach
 31. Siekacze centralne i boczne: zmiana relacji długości do szerokości w proporcji = 80%
 32. Uszeregowane siekacze dolne: regularny przebieg girlandy dziąsłowej
 33. Prawa strona w zgryzie: korona prowizoryczna na pierwszym trzonowcu I klasa kłowa i II klasa Angle’a
 34. Lewa strona w okluzji: zachowane pierwsze klasy kłowa i Angle’a
 35. Zmiana uśmiechu: równoległy w stosunku do wargi dolnej, zakres uśmiechu do drugich przedtrzonowców, brak ekspozycji zębów dolnych w uśmiechu, przywrócenie wymiarom zębów złotych proporcji 1.618
 36. Kształt łuku zębowego w szczęce po terapii ortodontyczno-protetycznej
 37. Kształt łuku zębowego dolnego po terapii ortodontyczno-protetycznej
 38. Siedmioletni okres kontrolny (follow-up) efektów leczenia.